Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่
Phrae Juvenile And Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ “ศาลเยาวชนพบคนเมืองแป้ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่”image

                     เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 – 12.00 นาฬิกา นายระวิ  พวงกนก ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ มอบหมายให้  นายอุดม  นันตา นิติกรชำนาญการพิเศษ  พร้อมด้วย นางสาวกุลวรางค์ ประกอบสุข อัยการจังหวัดผู้ช่วย สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่  จัดรายการวิทยุ หัวข้อเรื่อง “พนักงานอัยการกับการดำเนินคดีอาญาเด็ก เยาวชน ตามพระราชบัญญัติ  ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 และสาระน่ารู้การจัดตั้งศูนย์ให้บริการประชาชนในคดีครอบครัว” ภายใต้กิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ “ศาลเยาวชนพบคนเมืองแป้ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่” เพื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายของตน ตลอดจนประชาสัมพันธ์กิจกรรมของศาลให้ประชาชนได้รับทราบถือเป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้เข้าถึงบริการของศาลยุติธรรมโดยง่าย สะดวก ประหยัด รวดเร็ว เสมอภาค และเท่าเทียม ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ ตำบลป่าแมต  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image