Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่
Phrae Juvenile And Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศเด็ก เยาวชน และครอบครัวimage

              เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา นายระวิ พวงกนก ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นายเสกสันต์ รอบรู้, นางสาวมณฑนา กางกั้น ผู้พิพากษาสมทบ  ในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ นายอุดม นันตา นิติกรชำนาญการพิเศษ นางสาวเสาวลักษณ์  ลือวัฒนานนท์ นักจิตวิทยาชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กระบวนการพิจารณาคดีอาญาเด็กและเยาวชน สิทธิผู้ต้องหา จำเลย ตามโครงการ “ปฐมนิเทศเด็ก เยาวชนและครอบครัว” ซึ่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ได้ดำเนินโครงการร่วมกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กเยาวชนและผู้ปกครองที่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีก่อนคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลได้มีความรู้และเข้าใจการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีของศาล ลดความวิตกกังวลของผู้ปกครองและป้องกันการกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชน ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image