Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่
Phrae Juvenile And Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมimage

                 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 08.00 นาฬิกา นายระวิ พวงกนก ผู้พิพากษาหัวหน้า  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นางสาวบุรณิมา  คูนิอาจ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ ข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการและลูกจ้างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ นั่งสมาธิ แผ่เมตตา (ทุกวันศุกร์แรกของเดือน) เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้บุคลากร     มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส และเป็นธรรม ณ ห้องประชุมชั้น 3   ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่      


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image