Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่
Phrae Juvenile And Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ จัดพิธีเปิดศูนย์ให้บริการประชาชนในคดีครอบครัวในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ image

                       เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา นายระวิ พวงกนก ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีศูนย์ให้บริการประชาชนในคดีครอบครัวในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ เพื่อยกระดับการอำนวยความยุติธรรม และเป็นศูนย์กลางการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำ ให้บริการเขียนคำร้อง คำขอ คำแถลง และคำคู่ความในคดีรับรองบุตรและขอเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย ตลอดจนการแต่งตั้งทนายความในคดีครอบครัวให้แก่ประชาชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการประชาชนอย่าง มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล  ตามนโยบายประธานศาลฎีกา และแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม โดยเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 เป็นต้นไป และให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุดราชการ โดยมีผู้พิพากษา อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดแพร่  ผู้พิพากษาสมทบ ยุติธรรมจังหวัดแพร่ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลฯ ข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการและลูกจ้างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ให้บริการประชาชนฯ ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image